badając egzaminyPlik wydawnictwa do pobrania

Spis treści

Wstęp (5)
1.     Zagadnienia pomiaru (8)
1.1.    Problemy związane z pomiarem (9)
Trafność (9)
Reprezentatywność (10)
Rzetelność (11)
Zagadnienie skali (14)
Podsumowanie – problemy pomiaru (19)
1.2.    Klasyczna teoria testu (20)
Wynik prawdziwy i błąd pomiaru (21)
Błędy systematyczne i niesystematyczne (losowe) (25)
Rzetelność (26)
Klasyczna teoria testu jako pomoc w analizie testów i zadań (28)
Alfa Cronbacha – dolna granica rzetelności (29)
Łatwość (32)
Moc różnicująca (34)
Analiza graficzna (38)
1.3.     Teoria odpowiedzi na zadania testowe (item response theory, IRT) (41)
Podstawowe definicje (41)
Poziom umiejętności uczniów 1PL (model Rasha) (46)
Model dwuparametryczny (49)
Dopasowanie krzywej charakterystycznej do modelu (52)
Krzywa informacyjna zadania (53)
Dopasowanie nieparametryczne (55)
Analiza testu jako całości (56)
Krzywa charakterystyczna testu (56)
Krzywa informacyjna testu (58)
Strategia budowania testów (59)
Pułapki teorii odpowiedzi na zadanie testowe (62)
1.4.    Cele a metody pomiaru: od egzaminów zewnętrznych po badania międzynarodowe(65)
Zależność między celami a metodami pomiaru umiejętności i wiedzy ucznia (65)
Pomiar umiejętności i wiedzy uczniów w badaniach międzynarodowych (68)
2.     Wnioskowanie o populacji (74)
2.1.   Próby losowe – kiedy badanie można nazwać reprezentatywnym? (76)
Błąd ekologiczny i atomistyczny (82)
Paradoks Simpsona (83)
Losowość doboru próby i reprezentatywność danych (85)
2.2.   Próby nielosowe: dobór celowy i dane zastane (89)
2.3.   Badania reprezentatywne a określanie związków przyczynowo-skutkowych (92)
2.4.   Eksperymenty (99)
2.5.   Naturalne eksperymenty (104
2.6.   Badania z użyciem danych z całej populacji (105)
2.7.   Badania na małych grupach (108)
3.      Ewaluacja metodami edukacyjnej wartości dodanej (110)
3.1.   Modele EWD – wprowadzenie (113)
3.2.   Przykłady wewnątrzszkolnych lub wewnątrzgminnych analiz EWD (123)
Podsumowanie (127)
4.      Przegląd wyników badań w Polsce (129)
4.1.   Badania wyników egzaminów całej populacji uczniów (130)
System edukacyjny „z lotu ptaka” (130)
Badania efektywności szkół (135)
4.2.    Badania wyników egzaminów zewnętrznych na próbach reprezentatywnych (142)
Badania na mniejszych populacjach (145)
4.3.   Porównawcze badania międzynarodowe (147)
Badania PISA (147)
Badanie nad edukacją obywatelską (Civic Education Study) (153)
Studium przypadku – eksperyment kwidzyński (161)
Badania jakościowe na małych, nielosowych próbach (162)
5.      Bazy danych (166)
5.1.   Bazy międzynarodowe (167)
Badanie PISA (167)
Badanie CivEd (175)
Badania PIRLS i TIMSS (175)
5.2.   Polskie bazy danych (181)
Baza Pentor-CKE (181)
Baza EWD (184)
Baza „Trzecioklasiści” (187)
6.      Słowniczek (189)

Plik wydawnictwa do pobrania

Ostatnia modyfikacja: poniedziałek, 10 lutego 2020, 14:47