Statut
POLSKIEGO TOWARZYSTWA DIAGNOSTYKI EDUKACYJNEJ

Spis rozdziałów

  1. Postanowienia ogólne
  2. Cele i zadania
  3. Członkowie, ich prawa i obowiązki
  4. Władze Towarzystwa
  5. Terenowe jednostki organizacyjne Towarzystwa
  6. Majątek Towarzystwa
  7. Postanowienia końcowe

Rozdział I

Postanowienia ogólne

§ 1

Stowarzyszenie o nazwie Polskie Towarzystwo Diagnostyki Edukacyjnej, zwane dalej Towarzystwem, jest dobrowolnym, samorządnym i trwałym zrzeszeniem.

§ 2

 1. Towarzystwo działa na podstawie ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. - Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. Nr 20 poz.104 z późniejszymi zmianami) oraz niniejszego Statutu i z tego tytułu posiada osobowość prawną.
 2. Towarzystwo powołuje się na czas nieokreślony.

§ 3

Towarzystwo działa na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

§ 4

Siedzibą Towarzystwa jest Kraków.

§ 5

 1. Towarzystwo może używać pieczęci i oznak zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.
 2. Towarzystwo może tworzyć terenowe jednostki organizacyjne, które mogą uzyskiwać osobowość prawną w trybie i na warunkach określonych w Rozdziale V.
 3. Towarzystwo może być członkiem organizacji krajowych i zagranicznych o tym samym lub podobnym profilu działania.

Rozdział II

Cele i zadania

§ 6

Celem Towarzystwa jest:

 1. Wspomaganie rozwoju systemów oceniania wewnątrzszkolnego i egzaminów zewnętrznych.
 2. Promowanie diagnozy edukacyjnej w placówkach oświatowych.
 3. Inspirowanie badań naukowych i dyskusji na temat diagnozy edukacyjnej.
 4. Rozwijanie współpracy z organizacjami i instytucjami działającymi na rzecz diagnostyki w edukacji.
 5. Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych członków Towarzystwa.

§ 7

Do zadań Towarzystwa należy:

 1. Podejmowanie badań i ekspertyz z dziedziny diagnostyki edukacyjnej.
 2. Wspomaganie krajowych i lokalnych projektów badawczo-rozwojowych i wdrożeniowych w zakresie diagnostyki edukacyjnej.
 3. Organizowanie dorocznych konferencji z cyklu „Diagnostyka edukacyjna” oraz - we współpracy z uczelniami wyższymi - seminariów naukowych z tej dziedziny.
 4. Wydawanie czasopisma „Diagnostyka edukacyjna” o zasięgu krajowym.
 5. Prowadzenie serwisu internetowego Towarzystwa.
 6. Wspomaganie doskonalenia członków Towarzystwa, nadzoru pedagogicznego i pracowników samorządowych w zakresie diagnostyki edukacyjnej.
 7. Współpraca z krajowymi i zagranicznymi instytucjami edukacyjnymi.

§ 8

Towarzystwo, celem realizacji swoich celów, może powołać inne organizacje w granicach prawem dopuszczonych.

§ 9

Towarzystwo opiera swoją działalność na pracy społecznej członków. Do prowadzenia swych spraw może zatrudniać pracowników.

Rozdział III

Członkowie, ich prawa i obowiązki

§ 10

1. Członkiem Towarzystwa może zostać:

 1. Każda pełnoletnia osoba fizyczna, która złoży deklarację na zebraniu założycielskim.
 2. Każda pełnoletnia osoba fizyczna, która spełni warunki:
  1. wypełni deklarację członkowską,
  2. otrzyma pozytywną opinię od dwóch członków Towarzystwa.

Decyzję w przypadku określonym w punkcie 2 podejmuje Zarząd Główny Towarzystwa.

2. Członkiem Towarzystwa może zostać cudzoziemiec nie mający miejsca zamieszkania na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.

§ 11

Członek Towarzystwa ma prawo:

 1. Wybierać i być wybieranym do władz Towarzystwa.
 2. Uczestniczyć z głosem stanowiącym w Walnym Zgromadzeniu Towarzystwa, zgodnie ze Statutem.
 3. Zgłaszać wnioski i postulaty dotyczące działalności Towarzystwa.
 4. Korzystać z pomocy Towarzystwa.
 5. Posługiwać się legitymacją Towarzystwa.

§ 12

Członek Towarzystwa ma obowiązek:

 1. Przestrzegać postanowień Statutu i uchwał władz Towarzystwa.
 2. Czynnie uczestniczyć w działaniach Towarzystwa.
 3. Regularnie opłacać ustalone przez Towarzystwo składki członkowskie.

§ 13

Członkostwo w Towarzystwie ustaje na skutek:

 1. Dobrowolnego wystąpienia z Towarzystwa.
 2. Śmierci.
 3. Uchwały Zarządu Głównego Towarzystwa, w przypadku stwierdzenia nie przestrzegania §12 niniejszego Statutu.

Rozdział IV

Władze Towarzystwa

§ 14

Władzami naczelnymi Towarzystwa są:

 1. Walne Zgromadzenie Towarzystwa (zwane dalej Zgromadzeniem).
 2. Zarząd Główny Towarzystwa (zwany dalej Zarządem).
 3. Główna Komisja Rewizyjna (zwana dalej Komisją).

§ 15

Kadencja wszystkich władz wybieralnych w Towarzystwie, czyli Zarządu i Komisji, trwa trzy lata. W przypadku zmniejszenia składu władz w czasie trwania kadencji, władze te mogą dokooptować nowych członków w liczbie nie przekraczającej połowy składu.

§ 16

Uchwały wszystkich władz Towarzystwa zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania, jeżeli dalsze postanowienia Statutu nie stanowią inaczej. Przy równej liczbie głosów decyduje głos przewodniczącego zebrania.

§ 17

Walne Zgromadzenie Towarzystwa stanowi zebranie wszystkich członków Towarzystwa.

W Zgromadzeniu powinna uczestniczyć co najmniej połowa członków uprawnionych do głosowania w pierwszym terminie, a w drugim - może skutecznie obradować, bez względu na liczbę uczestników.

§ 18

1. Do kompetencji Zgromadzenia należy:

 1. Podejmowanie uchwał w sprawach zmian statutu lub rozwiązania Towarzystwa.
 2. Uchwalanie regulaminów wewnętrznych, w tym regulaminu pracy i obradowania Zgromadzenia.
 3. Uchwalanie planów działania oraz gospodarki finansowej Towarzystwa.
 4. Wybór lub uzupełnienie składu Zarządu Głównego Towarzystwa w tym przewodniczącego (w oddzielnym głosowaniu).
 5. Wybór lub uzupełnienie składu Głównej Komisji Rewizyjnej.
 6. Podejmowanie uchwał o zasadach wynagradzania zatrudnianych osób wykonujących prace na rzecz Towarzystwa.
 7. Uchwalanie wysokości składek na dany okres.
 8. Podejmowanie uchwał w sprawach absolutorium dla Zarządu Głównego Towarzystwa na wniosek Głównej Komisji Rewizyjnej.
 9. Rozpatrywanie odwołania od decyzji Zarządu Głównego Towarzystwa.
 10. Podejmowanie uchwał w sprawach nie należących do kompetencji innych władz Towarzystwa.

2. Zgromadzenie zwołuje Zarząd Główny Towarzystwa, powiadamiając skutecznie wszystkich członków Zgromadzenia o terminie, miejscu i proponowanym porządku obrad 14 dni przed planowanym posiedzeniem Zgromadzenia:

 1. Przynajmniej raz w roku, z własnej inicjatywy.
 2. Na wniosek Głównej Komisji Rewizyjnej (w ciągu miesiąca od otrzymania wniosku).
 3. Na pisemny wniosek co najmniej 1/5 członków Towarzystwa (w ciągu miesiąca).

§19

 1. Do kompetencji Zarządu Głównego Towarzystwa należy:
  1. Realizowanie uchwał Zgromadzenia.
  2. Prowadzenie działalności finansowej w ramach wyznaczonych przez Zgromadzenie.
  3. Reprezentowanie Towarzystwa i działanie w jego imieniu.
  4. Dysponowanie majątkiem Towarzystwa w ramach uprawnień przyznanych przez Zgromadzenie.
  5. Sporządzanie sprawozdań z działalności.
  6. Przygotowywanie projektów uchwał dla Zgromadzenia.
  7. Inne zadania zlecone przez Zgromadzenie.
 2. Przewodniczący Zarządu Głównego Towarzystwa kieruje pracą Zarządu.
 3. Zarząd Główny Towarzystwa, o ile Zgromadzenie nie zdecyduje inaczej, składa się z siedmiu osób i wybiera ze swojego grona wiceprzewodniczącego, sekretarza i skarbnika.
 4. Posiedzenia Zarządu Głównego Towarzystwa zwoływane są przez przewodniczącego w miarę potrzeby, jednak nie rzadziej niż raz na kwartał.
 5. Przewodniczący Zarządu Głównego Towarzystwa jest pracodawcą dla zatrudnionych osób pracujących na rzecz Towarzystwa.

§ 20

 1. Główna Komisja Rewizyjna, o ile Zgromadzenie nie zdecyduje inaczej, składa się z pięciu osób i wybiera ze swego grona przewodniczącego, jego zastępcę i sekretarza.
 2. Do kompetencji Głównej Komisji Rewizyjnej należy:
  1. Sprawdzanie zgodności pracy Zarządu Głównego Towarzystwa oraz władz terenowych jednostek organizacyjnych z uchwałami Zgromadzenia i Statutem.
  2. Wnioskowanie o zwołanie Zgromadzenia.
  3. Składanie Zgromadzeniu sprawozdań z wnioskami o absolutorium dla Zarządu Głównego Towarzystwa.

Rozdział V

Terenowe jednostki organizacyjne Towarzystwa

§ 21

Na wniosek grupy 15 osób, będących członkami Towarzystwa, Zarząd Główny w drodze uchwały może powołać na danym terenie Oddział Terenowy Towarzystwa (Oddział).

§ 22

Uchwały Zarządu Głównego o powołaniu Oddziału powinny być podejmowane w ciągu 2 miesięcy od złożenia wniosku i powinny zawierać określenie siedziby Oddziału, terenu jego działalności, oraz listę osób będących przedstawicielami Oddziału do czasu wyboru pierwszych władz. Rozwiązanie Oddziału następuje na podstawie uchwały Zarządu Głównego w przypadku:

 1. Zaprzestania działalności faktycznej przez Oddział lub zmniejszenia w okresie całego roku stanu liczbowego członków poniżej liczby wymaganej dla powołania Oddziału.
 2. Złożenia przez Zarząd Oddziału wniosku o rozwiązanie Oddziału.
 3. Stwierdzenia, że działalność Oddziału prowadzona jest niezgodnie ze Statutem, uchwałami naczelnych Władz Zgromadzenia lub innymi przepisami o stowarzyszeniach.

§ 23

 1. Oddziały mogą uzyskiwać osobowość prawną.
 2. Z wnioskiem o nadanie osobowości prawnej do właściwego sądu występuje Zarząd Główny.
 3. Warunkiem uzyskania przez Oddział osobowości prawnej jest:
 1. Zrzeszenie przynajmniej 20 członków.
 2. Prowadzenie aktywniej działalności co najmniej rok.
 3. Stwierdzenie przez Główną Komisję Rewizyjną iż dotychczasowa działalność merytoryczna, finansowa i organizacyjna Oddziału jest prawidłowa.
 1. Zarząd Główny może przekazać część swoich uprawnień Zarządowi Oddziału w uchwale o nadaniu Oddziałowi osobowości prawnej.

§ 24

 1. Władzami Oddziału są:
 1. Walne Zgromadzenie Oddziału.
 2. Zarząd Oddziału.
 3. Komisja Rewizyjna Oddziału.

§ 25

Kadencja wszystkich władz Oddziału wybieralnych w Towarzystwie trwa trzy lata. W przypadku zmniejszenia składu władz w czasie trwania kadencji, władze te mogą dokooptować nowych członków w liczbie nie przekraczającej połowy składu.

§ 26

Uchwały wszystkich władz Oddziału Towarzystwa zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania, jeżeli dalsze postanowienia Statutu nie stanowią inaczej. Przy równej liczbie głosów decyduje głos przewodniczącego zebrania.

§ 27

Walne Zgromadzenie Oddziału Towarzystwa stanowi zebranie wszystkich członków Oddziału Towarzystwa. W Zgromadzeniu winna uczestniczyć co najmniej połowa członków uprawnionych do głosowania w pierwszym terminie, a w drugim - może skutecznie obradować, bez względu na liczbę uczestników.

 

§ 28

1. Do kompetencji Zgromadzenia Oddziału należy:

 1. Uchwalanie planów działania oraz gospodarki finansowej Oddziału Towarzystwa.
 2. Wybór lub uzupełnienie składu Zarządu Oddziału Towarzystwa w tym przewodniczącego (w oddzielnym głosowaniu).
 3. Wybór lub uzupełnienie składu Komisji Rewizyjnej Oddziału.
 4. Podejmowanie uchwał o zasadach wynagradzania zatrudnianych osób wykonujących prace na rzecz Oddziału Towarzystwa.
 5. Podejmowanie uchwał w sprawach absolutorium dla Zarządu Oddziału Towarzystwa na wniosek Komisji Rewizyjnej Oddziału.
 6. Podejmowanie uchwał upoważniających Zarząd Oddziału do wystąpienia do Zarządu Głównego z wnioskiem o rozwiązanie Oddziału.
 7. Podejmowanie uchwał w sprawach nie należących do kompetencji innych władz Oddziału Towarzystwa.

2. Zgromadzenie Oddziału zwołuje Zarząd Oddziału Towarzystwa, powiadamiając wszystkich członków Zgromadzenia oraz Zarząd Główny o terminie, miejscu i proponowanym porządku obrad 14 dni przed planowanym posiedzeniem Zgromadzenia:

 1. Przynajmniej raz na pół roku, z własnej inicjatywy.
 2. Na wniosek Komisji Rewizyjnej Oddziału (w ciągu miesiąca od otrzymania wniosku).
 3. Na pisemny wniosek co najmniej 1/5 członków Towarzystwa (w ciągu miesiąca).

§ 29

 1. Do kompetencji Zarządu Oddziału Towarzystwa należy:
 1. Realizowanie uchwał Walnego Zgromadzenia Towarzystwa.
 2. Realizowanie uchwał Zgromadzenia Oddziału.
 3. Prowadzenie działalności gospodarczej i finansowej w ramach wyznaczonych przez Zgromadzenie Oddziału.
 4. Reprezentowanie oddziału Towarzystwa i działanie w jego imieniu.
 5. Dysponowanie majątkiem Oddziału Towarzystwa w ramach uprawnień przyznanych przez Zgromadzenie Oddziału.
 6. Sporządzanie sprawozdań z działalności Oddziału.
 7. Przygotowywanie projektów uchwał dla zgromadzenia Oddziału, regulaminów itp.
 8. Inne zadania zlecone przez Zgromadzenie Oddziału.
 1. Przewodniczący Zarządu Oddziału kieruje pracą Zarządu.
 2. Zarząd Oddziału, o ile Zgromadzenie nie zdecyduje inaczej, składa się z pięciu osób i wybiera ze swojego grona wiceprzewodniczącego, sekretarza i skarbnika.
 3. Posiedzenia Zarządu Oddziału zwoływane są przez przewodniczącego w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż raz w miesiącu.
 4. Przewodniczący Zarządu Oddziału jest pracodawcą dla zatrudnionych osób pracujących na rzecz Towarzystwa.

§ 30

 1. Komisja Rewizyjna Oddziału, o ile Zgromadzenie Oddziału nie zdecyduje inaczej, składa się z trzech osób i wybiera ze swego grona przewodniczącego, jego zastępcę i sekretarza.
 2. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej Oddziału należy:
 1. Sprawdzanie zgodności pracy Zarządu Oddziału z uchwałami Zgromadzenia Oddziału i Statutem.
 2. Wnioskowanie o zwołanie Zgromadzenia Oddziału.
 3. Składanie Zgromadzeniu Oddziału sprawozdań z wnioskami o absolutorium dla Zarządu Oddziału.

Rozdział VI

Majątek Towarzystwa

§ 31

 1. Majątek Towarzystwa stanowią:
  1. Nieruchomości.
  2. Ruchomości.
  3. Fundusze.
 2. Na fundusze składają się:
  1. Składki członkowskie. Każdy członek płaci roczną składkę, której wysokość ustalana jest przez Zgromadzenie.
  2. Dotacje, darowizny, spadki, zapisy oraz dochody z ofiarności publicznej.
  3. Wpływy z działalności statutowej.
 1. Majątkiem i funduszami Towarzystwa zarządza Zarząd Główny w ramach przekazanych kompetencji przez Zgromadzenie.
 2. Do reprezentowania Towarzystwa oraz do zaciągania zobowiązań majątkowych upoważnionych jest dwóch członków Zarządu, w tym przewodniczący Zarządu Głównego.
 3. Majątkiem i funduszami Oddziału Towarzystwa zarządza Zarząd Oddziału w ramach przekazanych kompetencji przez Zgromadzenie.
 4. Do reprezentowania Oddziału Towarzystwa posiadającego osobowość prawną oraz do zaciągania zobowiązań majątkowych upoważnionych jest dwóch członków Zarządu Oddziału Towarzystwa, w tym przewodniczący Zarządu Oddziału.

Rozdział VII

Postanowienia końcowe

§ 32

 1. Uchwałę w sprawie zmian Statutu oraz likwidacji Towarzystwa podejmuje Zgromadzenie bezwzględną większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków.
 2. W przypadku rozwiązania się Towarzystwa, Walne Zgromadzenie decyduje o przeznaczeniu majątku Towarzystwa i powołuje Komisję Likwidacyjną, która przeprowadzi likwidację Towarzystwa.
 3. W sprawach nie uregulowanych niniejszym Statutem mają zastosowanie postanowienia prawa o stowarzyszeniach.
Ostatnia modyfikacja: czwartek, 29 czerwca 2017, 08:14