egzaminy 2001

Plik wydawnictwa do pobrania (13,5 MB)

Spis treści


Wstęp (5)

Część I
1. Egzaminy zewnętrzne (10)
1.1. Egzaminy zewnętrzne dzisiaj (10)
1.2. Egzaminy zewnętrzne od 2002 roku (11)
1.3. Egzaminy źródłem informacji o skuteczności uczenia się (13)
1.4. Wpływ informatorów i syllabusów na nauczanie (14)
2. Komisje egzaminacyjne nowymi strukturami organizacyjnymi w oświacie i ich zadania statutowe (15)
3. Uczestnicy systemu egzaminacyjnego i ich oczekiwania (20)
Ćwiczenie 1. Formułujemy oczekiwania wobec egzaminów (20)

Część II
4. Arkusz egzaminacyjny (26)
4.1. Planowanie koncepcji arkusza egzaminacyjnego (30)
4.2. Plan i kartoteka arkusza egzaminacyjnego wymusza dyscyplinę autorów zadań (32)
Ćwiczenie 2. Opisujemy plan arkusza egzaminacyjnego (32)
Ćwiczenie 3. Opisujemy kartotekę arkusza egzaminacyjnego (34)
4.3. Opis arkusza egzaminacyjnego (36)
4.4. Zadania egzaminacyjne (38)
Ćwiczenie 4. Układamy zadania (42)
Ćwiczenie 5. Jesteśmy sędziami zadań lub prezentujemy zadania sędziom (43)
Ćwiczenie 6. Próbne zastosowanie zadań (44)
4.5. Analiza jakościowa i ilościowa zadań (45)
Ćwiczenie 7. Formułujemy wnioski o zadaniach po próbnym ich zastosowaniu (47)
Ćwiczenie 8. Stosujemy wiedzę z zakresu analizy ilościowej w praktyce (48)
4.6. Analiza jakościowa testu (49)
4.7. Terminarz prac nad arkuszem egzaminacyjnym (51)
4.8. Bank zadań testowych (52)
5. Komunikowanie wyników egzaminu (56)
5.1. Jak prowadzić analizę ilościową wyników egzaminu (56)
5.2. Prezentujemy wyniki egzaminu (66)
5.3. Zastosowanie modelu Rascha do analizy wyników egzaminu zewnętrznego (76)
6. Zanim będziemy oceniać prace uczniów (86)
6.1. Złożony pomiar osiągnięć ucznia na podstawie pracy pisemnej (86)
6.2. W trosce o obiektywny egzamin (97)
6.3. Wkład badań kompetencji uczniów klas VIII w województwie małopolskim do budowy zewnętrznego systemu egzaminacyjnego (97)
7. Nauczyciel egzaminatorem (101)
7.1. Kto może zostać egzaminatorem (101)
7.2. Różnorodność zadań i funkcji egzaminatorów (103)
7.3. Postępować etycznie, czyli jak? (104)

Część III
8. Informator/syllabus – przewodnikiem dla nauczycieli przygotowujących uczniów do egzaminów zewnętrznych (108)
Ćwiczenie 9. Wychowawca prowadzi zebranie z rodzicami na temat wymagań egzaminacyjnych (110)
Ćwiczenie 10. Wychowawca przedstawia uczniom wymagania egzaminacyjne (115)
Ćwiczenie 11. Przedstawiamy uczniom wymagania egzaminacyjne w zakresie czytania i innych ćwiczeń językowych np. krótkich tekstów poetyckich, które stanowią motyw przewodni (116)
Ćwiczenie 12. Przedstawiamy uczniom wymagania egzaminacyjne z umiejętnością czytania i wyszukiwania danych oraz rozumienia podstawowych symboli występujących w instrukcjach i opisach (119)
Ćwiczenie 13. Zadanie domowe. Przedstawiamy uczniom wymagania związane z umiejętnością czytania tekstu np. fragmentów pochodzących z literatury popularno-naukowej różnych dziedzin (122)
Ćwiczenie 14. Przedstawiamy uczniom wymagania związane z umiejętnością czytania wykresów, z którymi spotykają się w codziennym życiu np. w prasie (123)
Ćwiczenie 15. Nauczyciele stopniują wymagania na stopnie szkolne (130)
9. Nauczyciele twórcami testów sprawdzających standardy egzaminacyjne (132)
Wzory planów testów (137)

Część IV
10. Kto mógłby wesprzeć zewnętrzne ocenianie (144)
Ćwiczenie 16. Organy prowadzące szkoły i OKE formułują wzajemne oczekiwania (152)
11. Szanse i zagrożenia wykorzystania egzaminów zewnętrznych do ewaluacji w edukacji (153)
12. Informacje bieżące (161)
Literatura (163)
Słowniczek terminów (165)
Indeks (171)

Plik wydawnictwa do pobrania (13,5 MB)

Ostatnia modyfikacja: poniedziałek, 10 lutego 2020, 14:29