VII KDE - Wrocław 2001

PODSTAWY

Bolesław Niemierko - Ku czemu zmierzają egzaminy szkolne?

Heliodor Muszyński - Diagnostyka edukacyjna a humanizacja szkoły

 

DIAGNOSTYKA EDUKACYJNA

Mieczysław Fałat - Analiza poziomu opanowania pewnych umiejętności matematycznych na podstawie wyników sprawdzianu diagnostycznego, diagnozy ósmoklasistów i zewnętrznej próbnej matury

Jolanta Sokołowska, Wiesława Kozubal         - Zadanie rozszerzonej odpowiedzi w diagnozie szkolnej

Elżbieta Kowalik, Romuald Piosik,     Radosław Gulczyński - Zastosowanie metody projektów do diagnozowania

Roman Kuliniak         - Badanie predyspozycji językowych

Aleksander Ławiński - Ewolucja osiągnięć uczniów uczestniczących w realizacji projektu „Negocjacje"

 

EGZAMINY WEWNĄTRZSZKOLNE

Maria Bursztyn, Małgorzata Kosińska-Pułka - O znaczeniu tematów na egzamin wewnętrzny z języka polskiego

Bożena Żuk - Współczesny polonista - bezduszny mierniczy czy twórczy przyjaciel ucznia?

Arkadiusz Palczak - Zdarzenia krytyczne w kształceniu matematycznym

Waldemar Leszkiewicz - Poszerzanie zakresu umiejętności studentów przewidzianych w podstawach programowych na przykładzie realizacji architektonicznej pracy dyplomowej

Iwona Majcher - Próba klasyfikacji przyrodniczych zadań praktycznych

Ryta Suska-Wróbel - Pomiędzy nowym i starym, czyli o pomiarze osiągnięć uczniów z przyrody

Klemens Stróżyński - Zadania praktyczne XXI wieku

Andrzej Serdyński - Koncepcja konstruowania praktycznych zadań technicznych

do diagnozowania umiejętności        złożonych ucznia w         edukacji ogólnotechnicznej

Maria Helenowska-Peschke,               Bożena Kotarska-Lewandowska, Katarzyna Przyłucka - Testy egzaminacyjne zdolności - autorska koncepcja analizy zadań na wyobraźnię przestrzenną

Waldemar Leszkiewicz - Metoda wdrażania nowych typów zadań egzaminacyjnych

na przykładzie projektowania architektonicznego i urbanistycznego wspomaganego komputerowo - CAD/CIS

Lesław Otręba - 25 wypracowań z oceniania w jeden dzień

Małgorzata Abelite - Wpływ kontroli i oceny na skuteczność samokształcenia

wspomaganego komputerem

Ewa Kozak-Czyżewska, Barbara Kępa - Wykorzystanie zadań testowych do sprawdzania osiągnięć

uczniów klas początkowych

Grażyna Rochowiak-Kwiecień - Wykorzystanie zadań praktycznych w nauczycielskim systemie

kształcenia z wychowania fizycznego

Elwira Samonek-Miciuk         - Przygotowanie nauczycieli do systemu oceniania w zreformowanej

szkole w świetle badań

Halina Hłuszyk - Wykorzystanie pomiaru dydaktycznego w ocenie i sprawdzaniu

osiągnięć studentów biologii z dydaktyki biologii

 

EGZAMINY ZEWNĘTRZNE

 

Marek Legutko - SiEMA - System Informacji o Egzaminach Maturalnych

Maria Pedryc-Wrona - Formy kontroli osiągnięć uczniów w świetle reformy edukacji

Maria Bursztyn - Dawne i nowe tematy wypracowań maturalnych z języka polskiego

Janusz Mulawa, Dariusz Sroka - Od standardów wymagań do standardów osiągnięć uczniów

Henryk Szaleniec - Próbny egzamin zewnętrznego systemu oceniania

Elżbieta Modrzewska - Zadania zamknięte i otwarte a wnioskowanie o osiągnięciach ucznia

Henryk Palkij - Rozwój form egzaminowania z historii w perspektywie nowej szkoły średniej

Maria Krystyna Szmigel, Henryk Szaleniec, Wiesław Srokosz - Wewnątrzszkolne i zewnątrzszkolne zastosowanie schematu oceniania na przykładzie egzaminu maturalnego z geografii

Ryszard Nych - O wdrażaniu nowych zadań do praktyki szkolnej i egzaminacyjnej

Ewa Ludwikowska - „Czego Jaś się nie nauczył, tego Jan nie będzie umiał", czyli o okazjach do uczenia się

Elżbieta Kowalik - Trafność testu laboratoryjnego wobec podstawy programowej i standardów wymagań egzaminacyjnych z chemii w liceum ogólnokształcącym

Zofia Mrozińska-Sobczyk - Wdrażanie nowych typów zadań egzaminacyjnych związanych

z eksperymentem z fizyki do praktyki egzaminacyjnej i szkolnej

Maria Jolanta Kuczyńska - Przydatność zadań wyboru wielokrotnego (WW) w sprawdzaniu kompetencji uczniów w zakresie rozumienia czytanego tekstu

Janusz Figurski - Ujednolicone egzaminy z nauki zawodu w eksperymencie pedagogicznym Ministerstwa Edukacji Narodowej

Maria Groenwald - Czy godność nauczyciela jest zagrożona egzaminowaniem zewnętrznym?

Wojciech Małecki - Egzaminator egzaminów zewnętrznych - hobby czy profesja?

Ostatnia modyfikacja: środa, 14 czerwca 2017, 09:26