organizatorzy XXVI KDE
Komunikat organizacyjny nr 1

XXVI Krajowa Konferencja Diagnostyki Edukacyjnej zatytułowana Rola społeczna diagnostyki edukacyjnej odbędzie się w Warszawie w dniach od 17 do 19 września 2020 roku w Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej przy ul.  Szczęśliwickiej 40.

 1. Organizatorami konferencji są: Polskie Towarzystwo Diagnostyki Edukacyjnej, Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Warszawie, Akademia Pedagogiki Specjalnej im.  Marii Grzegorzewskiej w Warszawie i Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie.
 2. Szczegółowe zagadnienia będące rozwinięciem tytułu konferencji i ich omówienie znajdują się w załączniku nr 1: Tematyka XXVI Konferencji Diagnostyki Edukacyjnej oraz na stronie internetowej Polskiego Towarzystwa Diagnostyki Edukacyjnej: www.ptde.org.
 3. Przewodniczącym Komitetu Naukowego XXVI Konferencji jest prof. dr hab. Bolesław Niemierko z Uniwersytetu Humanistycznospołecznego SWPS.
 4. Przewodniczącą Komitetu Organizacyjnego XXVI Konferencji jest Anna Frenkiel, dyrektor Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Warszawie.
 5. Zgłoszenia na konferencję prosimy składać za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego. Zgłoszenia będą przyjmowane do wyczerpania miejsc, nie później jednak niż do 5 września 2020 r. Osoby, które wypełnią formularz elektroniczny, otrzymają automatycznie potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia oraz będą otrzymywać kolejne informacje na indywidualne adresy mailowe.
 6. Osoby, które planują nadesłanie tekstów lub abstraktów do publikacji monograficznej związanej z tematyką konferencji, prosimy o ich nadesłanie pocztą elektroniczną do dnia 15 czerwca 2020 r. na adres: krystyna.szmigel@oke.krakow.pl. Organizatorzy konferencji nie gwarantują możliwości publikacji w monografii konferencyjnej tekstów nadesłanych w późniejszym terminie. Zasady formatowania tekstu do druku są podane na stronie www.ptde.org.
 7. Po dokonaniu zgłoszenia na Konferencję prosimy przesłać opłatę konferencyjną w wysokości 500 zł na konto: POLSKIE TOWARZYSTWO DIAGNOSTYKI EDUKACYJNEJ, os. Szkolne 37, 31-978 Kraków; 58 1020 2906 0000 1702 0089 0038. Koszt udziału w Konferencji obejmuje: publikację zawierającą wystąpienia referatowe, trzy obiady, dwie kolacje; udział w warsztatach, w obradach plenarnych, w sekcjach i panelach dyskusyjnych oraz udział w towarzyszących imprezach kulturalnych. Wszystkie osoby, które wypełnią dane w zgłoszeniu konferencyjnym, otrzymają rachunek za opłatę konferencyjną. Rachunki będą wystawiane sukcesywnie po wpłynięciu środków na konto PTDE i zostaną wysłane na podany w formularzu adres (prywatny lub instytucji).
 8. Uczestnicy Konferencji proszeni są o dokonanie indywidualnych rezerwacji noclegów. Na stronach internetowych Polskiego Towarzystwa Diagnostyki Edukacyjnej (www.ptde.org); oraz Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Warszawie (www.oke.waw.pl) zostaną podane w marcu 2020 roku adresy hoteli, w których wynegocjowano korzystne warunki finansowe dla uczestników Konferencji.
 9. Siedziba Polskiego Towarzystwa Diagnostyki Edukacyjnej znajduje się Krakowie pod adresem: os. Szkolne 37, 31-978 Kraków (ptde@ptde.org). Informacji w sprawach organizacyjnych dotyczących XXVI Konferencji udziela sekretariat Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Krakowie nr tel.: 12-68-32-101, 12-68-32-102. W Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Warszawie informacji udziela Ragna Ślęzakowska tel. 22-457-03-37. Informacji o zgłoszeniach i opłacie konferencyjnej udziela Jerzy Matwijko, nr tel. 12-68- 32-147.

Załącznik nr 1. 

Tematyka XXVI Konferencji Diagnostyki Edukacyjnej

organizatorzy XXVI KDE

Rola społeczna diagnostyki edukacyjnej
 1. Wewnątrzszkolne diagnozy edukacyjne – refleksje i zastosowania
  1. Przedmiotowe diagnozy osiągnięć uczniów
  2. Wychowawcze diagnozy pedagogiczne
  3. Psychologiczne diagnozy rozwojowe uczniów
  4. Wspomaganie rozwoju uczniów o specjalnych potrzebach
 2. Regionalne i krajowe diagnozy edukacyjne
  1. Badania prowadzone przez placówki doskonalenia nauczycieli
  2. Badania prowadzone przez instytucje badawcze i uczelnie
  3. Egzaminy zewnętrzne na progach edukacyjnych
  4. Uwarunkowania prawne badań edukacyjnych
  5. Rola badań edukacyjnych w polityce oświatowej
 3. Diagnozy edukacyjne w pracy zawodowej i uczeniu się przez całe życie 
  1. Rozmowy kwalifikacyjne w zakładach pracy
  2. Pomiar kompetencji kandydatów przed podjęciem pracy
  3. Procedury konkursowe dla uczniów i pracowników
  4. Ocenianie osiągnięć studentów w uczelniach wyższych
 4. Międzynarodowe badania edukacyjne
  1. Metody i narzędzia badań w komparatystyce edukacyjnej: PISA, PIRLS, TIMSS
  2. Wykorzystanie metodologii badań międzynarodowych w krajowej diagnostyce edukacyjnej
  3. Wyniki polskich uczniów w międzynarodowych badaniach osiągnięć uczniów jako wskaźnik postępu cywilizacyjnego kraju
 5. Inne tematy z zakresu diagnostyki edukacyjnej
Ostatnia modyfikacja: środa, 15 styczeń 2020, 09:50