Organizatorzy XXVI KDE


XXVI Krajowa Konferencja Diagnostyki Edukacyjnej

Rola społeczna diagnostyki edukacyjnej

XXIV KDE 2018

Format konferencji: 

   • ONLINE

Termin konferencji: 

   • 19–20.11.2020 r.

Organizatorzy: 

   • Polskie Towarzystwo Diagnostyki Edukacyjnej
   • Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Warszawie
   • Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej
   • Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie

Przewodniczący Komitetu Naukowego:

   • prof. dr hab. Bolesław Niemierko

Przewodnicząca Komitetu Organizacyjnego

   • Anna Frenkiel – dyrektor Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Warszawie

Zgłoszenie udziału w XXVI Konferencji Diagnostyki Edukacyjnej


Tematyka XXVI Krajowej Konferencji Diagnostyki Edukacyjnej:

Rola społeczna diagnostyki edukacyjnej
XXIV KDE 2018

 1. Wewnątrzszkolne diagnozy edukacyjne – refleksje i zastosowania
  1. Przedmiotowe diagnozy osiągnięć uczniów
  2. Wychowawcze diagnozy pedagogiczne
  3. Psychologiczne diagnozy rozwojowe uczniów
  4. Wspomaganie rozwoju uczniów o specjalnych potrzebach
 2. Regionalne i krajowe diagnozy edukacyjne
  1. Badania prowadzone przez placówki doskonalenia nauczycieli
  2. Badania prowadzone przez instytucje badawcze i uczelnie
  3. Egzaminy zewnętrzne na progach edukacyjnych
  4. Uwarunkowania prawne badań edukacyjnych
  5. Rola badań edukacyjnych w polityce oświatowej
 3. Diagnozy edukacyjne w pracy zawodowej i uczeniu się przez całe życie 
  1. Rozmowy kwalifikacyjne w zakładach pracy
  2. Pomiar kompetencji kandydatów przed podjęciem pracy
  3. Procedury konkursowe dla uczniów i pracowników
  4. Ocenianie osiągnięć studentów w uczelniach wyższych
 4. Międzynarodowe badania edukacyjne
  1. Metody i narzędzia badań w komparatystyce edukacyjnej: PISA, PIRLS, TIMSS
  2. Wykorzystanie metodologii badań międzynarodowych w krajowej diagnostyce edukacyjnej
  3. Wyniki polskich uczniów w międzynarodowych badaniach osiągnięć uczniów jako wskaźnik postępu cywilizacyjnego kraju
 5. Inne tematy z zakresu diagnostyki edukacyjnej

Osoby zainteresowane opublikowaniem tekstów referatów lub abstraktów w recenzowanej monografii konferencyjnej prosimy o przesłanie ich do 15 czerwca 2020 r. na adres: krystyna.szmigel@oke.krakow.pl. Organizatorzy konferencji nie gwarantują możliwości publikacji tekstów nadesłanych w późniejszym terminie. Zasady formatowania tekstu do druku są podane na stronie ptde.org. Dodatkowe informacje są podane w Komunikacie organizacyjnym nr 1 oraz w Komunikacie organizacyjnym nr 2


Problematyka poprzednich konferencji z zakresu diagnostyki edukacyjnej

XXIV KDE 2018

 • Znaczenie diagnostyki edukacyjnej dla procesu kształcenia, Kraków 2019
 • Wspomaganie rozwoju kompetencji diagnostycznych nauczycieli, Katowice 2018
 • Diagnozowanie umiejętności praktycznych w toku kształcenia i egzaminowania, Łódź 2017
 • Diagnozowanie twórczości uczniów i nauczycieli, Kraków 2016
 • Zastosowania diagnozy edukacyjnej, Bydgoszcz 2015
 • Diagnozy edukacyjne. Dorobek i nowe zadania, Gdańsk 2014
 • Polska edukacja w świetle diagnoz prowadzonych z różnych perspektyw badawczych, Gniezno 2013
 • Regionalne i lokalne diagnozy edukacyjne, Wrocław 2012
 • Ewaluacja w edukacji. Koncepcje, metody, perspektywy, Kraków 2011
 • Teraźniejszość i przyszłość oceniania szkolnego, Toruń 2010
 • Badania międzynarodowe i wzory zagraniczne w diagnostyce edukacyjnej, Kielce 2009
 • Uczenie się i egzamin w oczach nauczycieli, Opole 2008
 • Uczenie się i egzamin w oczach uczniów, Łomża 2007
 • O wyższą jakość egzaminów szkolnych, Lublin 2006
 • Holistyczne i analityczne metody diagnostyki edukacyjnej, Gdańsk 2005
 • Diagnostyka edukacyjna. Standardy wymagań i normy testowe w diagnostyce edukacyjnej, Kraków 2004
 • Trafność pomiaru jako podstawa obiektywizacji egzaminów szkolnych, Łódź 2003
 • Dwa rodzaje oceniania szkolnego. Ocenianie wewnątrzszkolne i zewnętrzne a jakość pracy szkoły, Katowice 2002
 • Dawne i nowe formy egzaminowania, Wrocław 2001
 • Teoria i praktyka oceniania zewnętrznego, Kraków 2001
 • Diagnoza edukacyjna. Zadania wyboru wielokrotnego, Wałbrzych 2000
 • Pomiar edukacyjny jako kompetencje pedagogiczne, Szczecin 2000
 • Diagnoza edukacyjna, Legnica 1999
 • Perspektywy diagnostyki edukacyjnej, Elbląg 1994
 • Diagnostyka edukacyjna, Gdańsk 1993

Dorobek poszczególnych konferencji jest publikowany w wydawnictwach monograficznych. Otrzymują go wszyscy uczestnicy konferencji podczas jej trwania. Fotorelacje z konferencji diagnostyki edukacyjnej oraz teksty są udostępniane na stronie www.ptde.org.

Ostatnia modyfikacja: wtorek, 21 lipca 2020, 18:00