Komunikat organizacyjny nr 1 
XXVIII Konferencji Diagnostyki Edukacyjnej

 

Szanowni Państwo,

w imieniu organizatorów zapraszamy do udziału w XXVIII Konferencji Diagnostyki Edukacyjnej zatytułowanej „Diagnozowanie kształcenia w edukacji stacjonarnej i zdalnej”, która odbędzie się w dniach 23 i 24 września 2022 roku w siedzibie Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie przy ul. Podchorążych 2.

Konferencja Diagnostyki Edukacyjnej (KDE) jest cykliczną, odbywającą się raz w roku konferencją.

 1. Organizatorem XXVIII Konferencji są:  Polskie Towarzystwo Diagnostyki Edukacyjnej, Katedra Badań nad Edukacją Geograficzną Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej oraz Małopolskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Krakowie.

  Przewodniczącym Komitetu Naukowego Konferencji jest prof. dr hab. Bolesław Niemierko z Uniwersytetu Humanistycznospołecznego SWPS.  Przewodniczącym Komitetu Organizacyjnego Konferencji jest Marek Legutko.

 2. Podobnie, jak w latach ubiegłych, XXVIII KDE towarzyszyć będzie recenzowana monografia konferencyjna, którą uczestnicy konferencji otrzymują w dniu inauguracji konferencji.

 3. Cele XXVIII Konferencji Diagnostyki Edukacyjnej to:
  • Przedstawienie doniesień badawczych dotyczących projektów związanych z diagnozowaniem procesu i wyników kształcenia zarówno w edukacji stacjonarnej, jak i zdalnej.
  • Upowszechnienie wyników badań dotyczących wykorzystania diagnozy edukacyjnej w wewnętrznym i zewnętrznym nadzorze pedagogicznym.
  • Analiza tradycyjnych i nowych metod sprawdzania i oceniania osiągnięć uczniów i studentów w wirtualnej rzeczywistości edukacyjnej, przedstawienie i ocena proponowanych rozwiązań.
  • Prezentacja dobrych praktyk dotyczących diagnozy edukacyjnej uczniów zdolnych z uwzględnieniem aspektów szkolnych i pozaszkolnych.
  • Podjęcie dyskusji nad przemianami edukacyjnymi w kraju i na świecie wymuszonymi przez pandemię, znaczeniem tych przemian w procesie dostosowywania edukacji do zmian cywilizacyjnych.
  • Przedstawienie doniesień dotyczących różnicowania się poziomu i standardów pracy szkół oraz uczelni.
  • Zaproponowanie rozwiązań koncepcyjnych i organizacyjnych kształcenia uwzględniających diagnostykę edukacyjną po pandemii.
  • Podjęcie analizy pozaszkolnych ofert edukacyjnych – stacjonarnych i online - zarówno tych wzbogacających kształcenie, jak i tych, które kompensują niedostatki systemu.

 4. Uczestnicy konferencji będą mieli możliwość wygłoszenia przygotowanego wystąpienia (do czego zachęcamy) inspirowanego tematyką zaproponowaną przez organizatorów lub innego z zakresu diagnostyki edukacyjnej.

  Prosimy o nadesłanie przygotowanych tekstów najpóźniej do 15 lipca 2022 roku na adres m.k.szmigel@gmail.com.

 5. Zgłoszenia udziału w konferencji prosimy przesyłać korzystając z formularza zgłoszeniowego zamieszczonego na stronie www.ptde.org.

  Na zgłoszenia oczekujemy do 5 września 2022 r. a po tym terminie zgłoszenia będą przyjmowane w miarę wolnych miejsc (uzgodnienia mailowe lub telefoniczne).

  Osoby, które wypełnią formularz elektroniczny, będą otrzymywać kolejne informacje na indywidualne adresy mailowe.

 6. Po dokonaniu zgłoszenia na Konferencję prosimy przesłać opłatę konferencyjną w wysokości 250 zł (dwieście pięćdziesiąt złotych) na konto PTDE: 58 1020 2906 0000 1702 0089 0038.

 7. Siedziba Polskiego Towarzystwa Diagnostyki Edukacyjnej znajduje się Krakowie pod adresem: os. Szkolne 37, 31-978 Kraków. Adres do korespondencji z Zarządem Głównym PTDE jest ptde@ptde.org.

 8. Dalsze Informacje w sprawach organizacyjnych dotyczących XXVIII Konferencji Diagnostyki Edukacyjnej zamieszczane będą sukcesywnie na stronie internetowej PTDE i stronach internetowych współorganizatorów.


  Tematyka konferencji
  DIAGNOZOWANIE KSZTAŁCENIA W EDUKACJI STACJONARNEJ I ZDALNEJ


 1. Kształcenie zdalne w świetle diagnoz.
 2. Egzaminy uczelniane w warunkach pandemii.
 3. Różnicowanie się poziomu i standardów pracy szkół oraz uczelni.
 4. Pozaszkolne oferty edukacyjne – wzbogacenie kształcenia i kompensacja niedoborów systemu.
 5. Redefiniowanie pracy szkoły jako odpowiedź na kryzys edukacyjny. Poszukiwanie rozwiązań systemowych.
 6. Inne tematy z zakresu diagnostyki edukacyjnej, w tym między innymi: diagnozowanie uczniów zdolnych; wykorzystanie diagnozy edukacyjnej w wewnętrznym i zewnętrznym nadzorze pedagogicznym.
Ostatnia modyfikacja: piątek, 15 kwietnia 2022, 10:32