Słownik pojęć diagnostyki edukacyjnej


Wyszukaj pojęcia używając tego indeksu

Specjalne | A | Ą | B | C | Ć | D | E | Ę | F | G | H | I | J | K | L | Ł | M | N | Ń | O | Ó | P | Q | R | S | Ś | T | U | V | W | X | Y | Z | Ź | Ż | Wszystkie

Strona:  1  2  3  (Dalej)
  Wszystkie

A

Analiza arkusza sprawdzianu/egzaminu

Ustalenie wartości arkusza sprawdzianu/egzaminu na podstawie jego recenzji oraz wyników.

Analiza treści nauczania

Rozkładanie treści nauczania na części, ustalania związków między tymi częściami, porządkowanie ich i zwięzłe przedstawienie układu.

Arkusz egzaminacyjny

Narzędzie pomiaru osiągnięć uczniów, stanowi połączenie zeszytu testowego i karty odpowiedzi, zawiera niezbędne materiały (np. teksty do czytania, inne źródła jak mapy, tablice, wykresy, wzory fizyczne, matematyczne, chemiczne itp.), instrukcje dla ucznia, zadania, miejsca wpisywania odpowiedzi lub zaznaczania oraz niekiedy informację o punktacji i pola kodowe na wpisanie liczb lub innych symboli przez oceniającego pracę nauczyciela.

B

Badanie osiągnięć szkolnych

Pomiar dydaktyczny obejmujący szeroki zakres treści nauczania i dużą liczbę oddziałów szkolnych.

Błąd pomiaru

Różnica między danym wynikiem sprawdzania i oceniania a średnim wynikiem wielu powtórzeń sprawdzania i oceniania osiągnięć tego samego ucznia z tego samego zakresu treści nauczania.

Błąd standardowy

Wskaźnik dokładności oszacowania pewnej miary populacji na podstawie przebadania próby losowej o pewnej liczności np. wskaźnik dokładności oszacowania średniej trudności zadań w arkuszu egzaminacyjnym na podstawie wyników uzyskanych dla próby uczniów biorących udział w pilotażu.

Błąd systematyczny

Różnica wartości określonej miary statystycznej próby (np. poziom osiągnięć z danej dziedziny oszacowany na podstawie próby) w stosunku do odpowiedniej miary populacji (poziomu osiągnięć w populacji), występująca przy każdym ponownym pobieraniu próby w ten sam sposób. Błędy systematyczne są charakterystyczne dla próby celowej. Mogą się one jednak pojawić także i w próbie losowej na skutek np. nieaktualnych spisów elementów populacji (uczniów lub szkół), pomyłek w podziale elementów na warstwy, istnienia jednostek niedostępnych (np. słabych uczniów nie przychodzących do szkół w trakcie badań).

C

Cele kształcenia

Zamierzone osiągnięcia uczniów, to jest oczekiwane wyniki uczenia się.

Cele nauczania

Zamierzone właściwości uczniów wyrażające się opanowaniem przez nich określonych czynności.

Centyl

Punkt na skali pomiarowej, poniżej którego mieści się określony procent zaobserwowanych wartości zmiennej. Na przykład centyl 25 (C25) oznacza wynik wyższy od wyników testowania 25 procent badanych. Centyle dzielą zaobserwowane wartości zmiennej na 100 jednakowo licznych grup. Centyl pięćdziesiąty jest równy medianie.


Strona:  1  2  3  (Dalej)
  Wszystkie