Teksty z zakresu diagnostyki edukacyjnej w bazie PTDE (1993-2020)

logo PTDE Prosimy o korzystanie z wyszukiwania zaawansowanego. Lista znalezionych publikacji jest poniżej. Doradzamy otwieranie pdf w przeglądarce internetowej.


        
 

logo PTDE Wyszukiwanie publikacji z zakresu diagnostyki edukacyjnej z lat 1993-2019.

Autor/Autorzy:
Tytuł:
Źródło:

logo PTDE Lista publikacji z zakresu diagnostyki edukacyjnej. Kliknij [pdf], by otworzyć tekst  przeglądarce internetowej.

 • Bolesław Niemierko, Maria Krystyna Szmigel: Przedmowa - wydawnictwo XXVI KDE [pdf]
 • Krzysztof Konarzewski: Czy popularność technikum jest zasłużona? [pdf]
 • Ewa Wysocka: Baterie Kwestionariuszy Motywacji (B-KMiA) i Funkcjonowania Społecznego (B-KFS) – założenia teoretyczne i zastosowanie w poradnictwie psychologiczno-pedagogicznym [pdf]
 • Tomasz Żółtak: Wyniki IRT w zasięgu każdego diagnosty. Nowe możliwości obliczania i prezentacji wyników diagnozy w testach przeprowadzanych z wykorzystaniem tabletów i komputerów [pdf]
 • Aleksandra Jasińska-Maciążek, Roman Dolata: Przedstawienie projektu współpracy szkół i władz miasta Ostrołęki z Wydziałem Pedagogicznym Uniwersytetu Warszawskiego [pdf]
 • Aleksandra Jasińska-Maciążek: Pozaszkolna pomoc w nauce – powszechność, uwarunkowania i konsekwencje w lokalnym systemie oświatowym [pdf]
 • Joanna Stelmach, Aleksandra Jasińska-Maciążek: Zmiany środowiska edukacyjnego uczniów: uwarunkowania i konsekwencje [pdf]
 • Roman Dolata: Szkoła publiczna wobec problemu spójności społecznej [pdf]
 • Sylwia Derda: Czy warto stosować nowoczesne technologie w nauczaniu historii? [pdf]
 • Piotr Podemski, Sylwia Derda: Rozprawa historyków z rozprawką? Spór o wymagania i ocenę uczniów zdolnych na przykładzie Mazowieckiego Konkursu Historycznego [pdf]
 • Maria Michlowicz: Szkolenie na odległość [pdf]
 • Robert Zakrzewski, Magdalena Pawlak: Wymagania ogólne i szczegółowe podstawy programowej z chemii reprezentowane w arkuszach maturalnych z chemii w latach 2015–2020 [pdf]
 • Inga Bator: Analiza konstrukcji arkuszy maturalnych z przedmiotów przyrodniczych w nowej formule od 2015 r. ze szczególnym uwzględnieniem biologii [pdf]
 • Urszula Poziomek: Czy jakość oceniania prac egzaminacyjnych z biologii zależy tylko od przygotowania egzaminatorów? [pdf]
 • Takao Ishikawa: Zmiany w Olimpiadzie Biologicznej i ich wpływ na osiągnięcia polskich uczniów na arenie międzynarodowej [pdf]
 • Izabella Kaiser: Pierwsze niepowodzenia edukacyjne, czyli matematyczne trudności dzieci w wieku przedszkolnym – komunikat z badań [pdf]
 • Małgorzata Iwanowska, Beata Wąsowska-Narojczyk: Zdalne nauczanie matematyki w dobie koronawirusa. Raport z dwóch pierwszych miesięcy nauczania zdalnego w województwie mazowieckim [pdf]
 • Jerzy Paczkowski: Kreatywność uczniów - na przykładzie zadań matematycznych Pomorskiej Ligi Zadaniowej „Zdolni z Pomorza” [pdf]
 • Jerzy Paczkowski: Matematyczna przestrzeń edukacyjna – na podstawie egzaminu ósmoklasisty [pdf]
 • Stefan T. Kwiatkowski: Diagnoza czynników warunkujących zawodową skuteczność kandydatów na nauczycieli wczesnej edukacji – z perspektywy osobowości, inteligencji emocjonalnej i kompetencji społecznych [pdf]
 • Jacek Gralewski: Czy nauczyciele szkół średnich potrafią rozpoznawać kreatywność swoich uczniów? [pdf]
 • Michał Paluch: Bezczynność, czynność, czyn – redefinicja osiągnięć w nauczaniu [pdf]
 • Anna Górka-Strzałkowska: Rodzic – trudny partner dla nauczyciela. Z badań nad innowacyjnym projektem w ursynowskiej szkole [pdf]
 • Aleksander Ławiński: O potrzebie konstruowania zadań dla uczniów z wykorzystaniem map cyfrowych i platform cyfrowych [pdf]
 • Marta Wiatr, Danuta Uryga: Szkoła poszukująca. Środowisko szkolne w procesie autonomicznych przekształceń [pdf]
 • Maria Krystyna Szmigel, Henryk Szaleniec: Pierwsi absolwenci liceów przekształconych z likwidowanych gimnazjów – w cieniu pandemii [pdf]
 • Iwona Król, Wojciech Przybylski: Czy platforma edukacyjna to edukacja przyszłości? [pdf]
 • Franciszek Wyrwa, Michał Wyrwa, Aleksandra Wilkus-Wyrwa: Wyzwania nauczania zdalnego. Perspektywa nauczyciela i ucznia [pdf]
 • Beata Prościak, Halina Samko: Człowiek a bot – paralele matematyczno-polonistyczne w diagnostyce edukacyjnej, czyli kilka uwag o „czujących robotach” [pdf]
 • Anna Perkowska-Klejman: Zmierzyć niemierzalne – możliwości oceny refleksyjności w edukacji [pdf]
 • Beata Udzik: O co pytają diagności? Funkcja pytań w tytułach artykułów z zakresu diagnozy edukacyjnej [pdf]
 • Bolesław Niemierko: Co mi się zdaje, że wiem o diagnostyce edukacyjnej. Jesienne refleksje [pdf]
 • Anna Kreft: Oczekiwania nauczycieli w zakresie doskonalenia podczas realizacji pracy zdalnej [pdf]
 • Agnieszka Kościńska, Agnieszka M. Sendur: Nauczyciele języków obcych a doskonalenie zawodowe w trybie zdalnym [pdf]
 • Piotr Machowski, Joanna Koleff-Pracka, Wojciech Rzehak: Działalność szkół im. Reja (VII Prywatnego LO i Prywatnej Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Reja w Krakowie) w czasach pandemii wywołanej COVID-19 [pdf]
 • Magdalena Urbaś: CENna lekcja, czyli jednostka doskonalenia nauczycieli wobec pandemii COVID-19 [pdf]
 • Bogusława Dorota Gołębniak: Rola społeczna diagnstyki edukacyjnej. Portfolio jako narzędzie rozwijania kompetencji w zakresie refleksyjnego uczenia się w kontekście integracji teorii i praktyki w kształceniu akademickim [pdf]
 • Aleksandra Tłuściak-Deliowska, Monika Czyżewska: Ocenianie kształtujące z perspektywy uczniów i nauczycieli. Studium trzech szkół [pdf]
 • Jacek Stańdo: Modele pomiaru efektów uczenia się [pdf]
 • Paweł Grygiel, Anna Gaweł, Barbara Ostafińska-Molik, Grzegorz Humenny, Roman Dolata: Relacje między pozycją w sieci rówieśniczej, metapercepcją, samotnością i objawami depresyjnymi wśród wczesnych adolescentów [pdf]
 • Bolesław Niemierko, Maria Krystyna Szmigel : Przedmowa - wydawnictwo XXV KDE [pdf]
 • Hanna Kędzierska : Nauczyciele gimnazjum – w poszukiwaniu nowej tożsamości [pdf]
 • Henryk Szaleniec, Maria Krystyna Szmigel : Egzamin ósmoklasisty w kontekście reform XX i XXI wieku [pdf]
 • Wojciech Małecki : Matura w nowej formule po czterech latach. I co dalej? [pdf]
 • Maria Groenwald: Diagnostyka edukacyjna z perspektywy czasu. Okresy napięć, kryzysów i zmian [pdf]
 • Bolesław Niemierko: Sprawczość i wspólnotowość uczestników konferencji PTDE [pdf]
 • Krzysztof Konarzewski: Postawa czwartoklasistów wobec matematyki i ich osiągnięcia w matematyce [pdf]
 • Maciej M. Sysło: Jak oceniać osiągnięcia uczniów w zakresie myślenia? [pdf]
 • Urszula Poziomek: Diagnoza kształcenia umiejętności badawczych uczniów, a ich osiągnięcia w tym obszarze na egzaminach zewnętrznych [pdf]
 • Małgorzata Krzeczkowska, Patryk Własiuk: Elementy pomiaru dydaktycznego w praktyce szkolnej – kurs dla studentów, przyszłych nauczycieli [pdf]
 • Artur Pokropek: Badania edukacyjne, porównywalność, niezmienność pomiarowa i metody jej testowania [pdf]
 • Małgorzata Michel: Pozytywna diagnoza ucznia zagrożonego niedostosowaniem społecznym w kontekście środowiska otwartego jako zaproszenie do rozwoju [pdf]
 • Katarzyna Parys: Efektywność działania uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim w zależności od właściwości wykonywanych zadań [pdf]
 • Przemysław Bąbel: Ile punktów za pobicie kolegi, a ile za kolczyk w nosie? Błędy i wypaczenia punktowych systemów oceniania zachowania uczniów [pdf]
 • Maria Krystyna Szmigel, Henryk Szaleniec: Uczniowie na progu transformacji szkoły [pdf]
 • Jerzy Lackowski: Diagnoza wstępna grupy uczniowskiej a skuteczność pracy nauczycielskiej (zarys problematyki) [pdf]
 • Teresa Wejner-Jaworska: Szkoła otwarta na ucznia [pdf]
 • Paweł Grygiel, Roman Dolata, Anna Gaweł, Sylwia Opozda-Suder, Julia Łosiak-Pilch, Barbara Ostafińska-Molik, Grzegorz Humenny: Tajemnica tajemnic, czyli o gotowości do ujawniania tajemnic w relacjach rówieśniczych przez uczniów na progu wczesnej adolescencji [pdf]
 • Marcin Prościak: Między cyfryzacją, gamingiem a nauką – o motywacjach pokolenia XD [pdf]
 • Tomasz Żółtak: Ogólnopolski system monitorowania losów absolwentów szkół zawodowych z wykorzystaniem danych administracyjnych – stan prac i perspektywy [pdf]
 • Małgorzata Król, Marcin Król: Wpływ śródrocznej oceny szkolnej na śródroczną subiektywną (samo)ocenę ucznia z matematyki w okresie adolescencji [pdf]
 • Katarzyna Potyrała: Planowanie, realizacja i ewaluacja procesu dydaktycznego ukierunkowanego na kształtowanie kompetencji społecznych [pdf]
 • Sławomir Olszewski: Diagnoza wzmocnień i obciążeń zawodowych – refleksje na temat autodiagnozy w procesie kształtowania tożsamości zawodowej pedagoga specjalnego [pdf]
 • Maciej Jakubowski: Czy edukacja może być jak medycyna? [pdf]
 • Ewa Sitko: Indywidualizacja – wymaganie i wyzwanie. Co każdy nauczyciel o uczniu wiedzieć powinien [pdf]
 • Grażyna Szyling: Diagnostyka edukacyjna w epoce ekspertów. Przypadek wczesnej edukacji [pdf]
 • Maria Foryś: Diagnoza w pracy nauczyciela – terapeuty [pdf]
 • Anna Finkstein, Krzysztof Jurek: Ze wspomnień starego egzaminatora… Kilka uwag o systemie egzaminów zewnętrznych [pdf]
 • Adam Balicki: Problematyka zgłaszania zastrzeżeń do ocen ustalonych przez nauczyciela [pdf]
 • Aleksander Ławiński, Krzysztof Bednarek, Cezary Lempa: Kompetencje diagnostyczne nauczycieli na poszczególnych etapach rozwoju zawodowego w opinii uczestników konwersatorium XXIV Konferencji Diagnostyki Edukacyjnej [pdf]
 • Elżbieta Mariola Jasińska, Marek Jasiński, Michał Jasiński, Łukasz Jasiński: Motywowanie uczniów i nauczycieli – wybrane doświadczenia [pdf]
 • Małgorzata Krzeczkowska, Robert Zakrzewski, Michał Kobyłka: W jaki sposób kształtować kompetencje diagnostyczne przyszłych nauczycieli? [pdf]
 • Anna Gruntkowska: O motywowaniu uczniów do pracy na zajęciach pozalekcyjnych w szkole podstawowej – prowadzenie kółka dziennikarskiego [pdf]
 • Karolina Świst: Przetwarzanie języka naturalnego a ocena prac maturalnych z języka polskiego [pdf]
 • Beata Prościak: Źródła motywacji czytelniczej uczniów i ich kompetencje motywacyjne na podstawie predyspozycji czytelniczo-rozwojowych [pdf]
 • Bożena Barańska: Żeby się chciało chcieć, czyli o trudach oswajania tekstów na lekcjach języka polskiego [pdf]
 • Maria Michlowicz: O wybranych wymiarach egzaminu gimnazjalnego w części humanistycznej [pdf]
 • Beata Ciesielka-Piątek: Stowarzyszenie Polonistów jako łącznik między OKE a środowiskiem nauczycielskim [pdf]
 • Henryk Palkij: Rozwój form egzaminowania z historii i wiedzy o społeczeństwie w świetle nowego systemu szkolnego [pdf]
 • Bartosz Kondratek: Wykorzystanie modelowania IRT do statystycznej kontroli niereprezentatywności próby badawczej przy wyznaczaniu właściwości psychometrycznych zadań egzaminacyjnych [pdf]
 • Iwona Król, Wojciech Przybylski: Nauki ścisłe w XXI wieku [pdf]
 • Małgorzata Iwanowska, Beata Wąsowska-Narojczyk: Kształtowanie kompetencji miękkich na lekcjach matematyki w szkole podstawowej [pdf]
 • Urszula Mazur, Karolina Kołodziej: Diagnoza umiejętności rozwiązywania zadań z kontekstem praktycznym po egzaminie ósmoklasisty [pdf]
 • Elżbieta Tyralska-Wojtycza: 18 lat egzaminu gimnazjalnego. Coś się kończy, coś się zaczyna – z doświadczeń własnych [pdf]
 • Magdalena Urbaś: Diagnostyczna rola konkursu – wojewódzki konkurs przedmiotowy z biologii [pdf]
 • Leszek Lewoc, Marek Legutko: Lekarski Egzamin Początkowy [pdf]
 • Josef Malach, Dana Vicherkova: Opinia nauczycieli czeskich na temat koncepcji Jednolitego Egzaminu Wstępnego do szkół średnich w Republice Czeskiej [pdf]
 • Jana Marie Šafránková: Approaches to internal quality assessment methods of teaching (Podejścia do wewnętrznych metod oceny jakości nauczania) [pdf]
 • Anna Rappe: Wykorzystanie materiałów o wynikach egzaminu maturalnego z informatyki [pdf]
 • Małgorzata Kuźniak-Stankowska: Projekt „Integracja baz danych systemu oświaty” [pdf]
 • Aleksander Ławiński, Urszula Okrajni, Cezary Lempa: Komu potrzebne są diagnozy edukacyjne i po co? [pdf]
 • Małgorzata Kuźniak-Stankowska, Marcin Król: Jak rewolucja cyfrowa zmieniła oczekiwania i umiejętności poznawcze uczniów [pdf]
 • Bolesław Niemierko, Maria Krystyna Szmigel: Przedmowa [pdf]
 • Artur Pokropek: Genetyka, diagnostyka, edukacja [pdf]
 • Bolesław Niemierko: Ta para musi się pogodzić! O potrzebie integracji egzaminów zewnętrznych z ocenianiem wewnątrzszkolnym [pdf]
 • Grażyna Szyling: Ku różnorodności w ocenianiu szkolnym. Od diagnozy do perspektyw zmiany [pdf]
 • Franciszek Wyrwa, Aleksandra Wilkus-Wyrwa, Michał Wyrwa: Całość w edukacji to coś więcej niż suma szczegółów [pdf]
 • Maria Krystyna Szmigel, Henryk Szaleniec, Anna Korfel-Jasińska: Krakowskie nowe licea przekształcone z gimnazjów – wyzwanie dla szkół [pdf]
 • Joanna Lysy: Wpływ oczekiwań nauczyciela na rozwój zdolności oraz postępy uczniów na podstawie badań własnych oraz światowych badań naukowych [pdf]
 • Grzegorz Humenny, Paweł Grygiel, Roman Dolata: Płeć, ocena jakości relacji przyjacielskich a samotność wczesnych adolescentów [pdf]

logo PTDE Baza tekstów z zakresu diagnostyki edukacyjnej z lat 1993-2020.  Prosimy o zgłaszanie dodatkowych tekstów