Teksty z zakresu diagnostyki edukacyjnej w bazie PTDE (1993-2018)

logo PTDE Prosimy o korzystanie z wyszukiwania zaawansowanego. Lista znalezionych publikacji jest poniżej. Doradzamy otwieranie pdf w przeglądarce internetowej.


        
 

logo PTDE Wyszukiwanie publikacji z zakresu diagnostyki edukacyjnej z lat 1993-2018.

Autor/Autorzy:
Tytuł:
Źródło:

logo PTDE Lista publikacji z zakresu diagnostyki edukacyjnej. Kliknij [pdf], by otworzyć tekst  przeglądarce internetowej.

 • Bolesław Niemierko, Maria Krystyna Szmigel: Przedmowa [pdf]
 • Artur Pokropek: Genetyka, diagnostyka, edukacja [pdf]
 • Bolesław Niemierko: Ta para musi się pogodzić! O potrzebie integracji egzaminów zewnętrznych z ocenianiem wewnątrzszkolnym [pdf]
 • Grażyna Szyling: Ku różnorodności w ocenianiu szkolnym. Od diagnozy do perspektyw zmiany [pdf]
 • Franciszek Wyrwa, Aleksandra Wilkus-Wyrwa, Michał Wyrwa: Całość w edukacji to coś więcej niż suma szczegółów [pdf]
 • Maria Krystyna Szmigel, Henryk Szaleniec, Anna Korfel-Jasińska: Krakowskie nowe licea przekształcone z gimnazjów – wyzwanie dla szkół [pdf]
 • Joanna Lysy: Wpływ oczekiwań nauczyciela na rozwój zdolności oraz postępy uczniów na podstawie badań własnych oraz światowych badań naukowych [pdf]
 • Grzegorz Humenny, Paweł Grygiel, Roman Dolata: Płeć, ocena jakości relacji przyjacielskich a samotność wczesnych adolescentów [pdf]
 • Hanna Kędzierska: Opowiadanie o doświadczeniach z własnej praktyki jako metoda wspomagania rozwoju profesjonalnego nauczycieli [pdf]
 • Kornelia Rybicka, Stanisław Plebański: Między diagnozą poznawczą a pozapoznawczą – napięcia czy symbioza? [pdf]
 • Marcin Król: Potrzeby rozwojowe uczniów i ocena szkolna podstawą w budowaniu strategii pracy szkoły [pdf]
 • Wojciech Małecki: Strategie wyborów przedmiotów dodatkowych na egzaminie maturalnym [pdf]
 • Maria Foryś: Diagnoza zdolności, uzdolnień, „podwójnej wyjątkowości” w działalności nauczyciela i specjalisty [pdf]
 • Paweł Grygiel, Barbara Ostafińska-Molik, Grzegorz Humenny, Małgorzata Michel, Anna Gaweł : Dynamika heterofilii płciowej a zmiany poczucia integracji rówieśniczej w okresie wczesnej adolescencji [pdf]
 • Marcin Prościak: Wpływ rozwoju sceny e-sportowej na pokolenie młodych – na wybranych przykładach gier MOBA [pdf]
 • Marek Wasiak: Matura na 100 procent… i co dalej? [pdf]
 • Marek Legutko: Oczekiwane kompetencje diagnostyczne nauczycieli [pdf]
 • Josef Malach, Dana Vicherková: – Reflexe jednotné přijímací zkoušky na střední školy s maturitou [pdf]
 • Josef Malach, Dana Vicherková: Refleksja na temat pojedynczego egzaminu wstępnego do szkoły średniej z maturą [pdf]
 • Piotr Modzelewski: Edukacyjna skuteczność optymizmu – optymizm a oceny szkolne, wytrwałość w realizacji celów i przystosowanie szkolne [pdf]
 • Anna Florek, Katarzyna Hall: Jak zmienić motywację zewnętrzną w wewnętrzną? – praktyczne doświadczenia szkoły bez ocen na co dzień [pdf]
 • Elżbieta Mariola Jasińska, Marek Jasiński, Michał Jasiński, Łukasz Jasiński: Diagnoza stanu struktury profilu współczesnego ucznia (klienta edukacyjnego) jako determinant kształtowania aktualnych i przyszłych kompetencji diagnostycznych nauczycieli [pdf]
 • Katarzyna Kuchmacz, Urszula Opłocka, Krzysztof Oleś: Spacer Edukacyjny w Szkole Podstawowej nr 61 im. J. Korczaka we Wrocławiu [pdf]
 • Beata Krywult-Szczudło, Anna Misiewicz, Justyna Rytwińska: W stronę lepszej szkoły, czyli wykorzystywanie wyników diagnoz i egzaminów gimnazjalnych w procesie podnoszenia jakości pracy Gimnazjum nr 27 we Wrocławiu [pdf]
 • Piotr Modzelewski: Zjawisko odwlekania działań – prokrastynacji. Istota zagadnienia, przyczyny i konsekwencje [pdf]
 • Barbara Ciżkowicz: Ocenianie i ewaluacja procesu kształcenia w opinii dyrektorów szkół w badaniach PISA 2015 [pdf]
 • Maria Groenwald: Ewaluacja dialogiczna w szkole. Refleksje z badań własnych [pdf]
 • Katarzyna Wyrwas: Wpływ rynku pracy na kształcenie zawodowe w zawodach górniczych [pdf]
 • Anna Rappe: Edukacja informatyczna oraz wyniki egzaminu maturalnego na przykładzie uczniów z Technikum A [pdf]
 • Krzysztof Presz: Podejście systemowe w komunikowaniu oceny efektów wykonania zadania praktycznego [pdf]
 • Adam Woś: Ewaluacja egzaminów zawodowych na przykładzie zawodu technik mechanik [pdf]
 • Beata Udzik: Forma wypowiedzi jako narzędzie diagnozy sprawności językowej uczniów determinowanej gatunkowo [pdf]
 • Maria Michlowicz, Anna Gruntkowska: O relacji uczniów na temat badanych umiejętności [pdf]
 • Beata Prościak: Jak wypełnić lukę w algorytmie umiejętności diagnostycznych nauczycieli? [pdf]
 • Henryk Palkij, Przemysław Majkut: Wyniki egzaminu maturalnego z historii jako efekt kształtowania umiejętności historycznych w szkole [pdf]
 • Jacek Kozieł: Kilka uwag o interpretacji poezji na egzaminach zewnętrznych z języka polskiego [pdf]
 • Magdalena Urbaś, Małgorzata Bukowska-Ulatowska: O wspomaganiu rozwoju kompetencji diagnostycznych nauczycieli języków obcych. Przykład z praktyki CEN w Gdańsku [pdf]
 • Barbara Freier-Pniok: Diagnozowanie i interpretacja umiejętności maturzystów jako element wspierania nauczyciela w pracy (na podstawie wyników egzaminu maturalnego z WOS-u w latach 2015–2017) [pdf]
 • Elżbieta Tyralska-Wojtycza: Doskonalenie umiejętności diagnostycznych nauczyciela w zakresie przygotowania uczniów do rozwiązywania zadań testowych – na przykładzie przedmiotów przyrodniczych egzaminu gimnazjalnego [pdf]
 • Małgorzata Iwanowska, Alina Karaśkiewicz, Beata Wąsowska-Narojczyk: Od wieloaspektowości do jakości diagnozy uczniów [pdf]
 • Sławomir Sapanowski: O pewnym aspekcie konstrukcji testu wielostopniowego [pdf]
 • Karolina Kołodziej: Czy ten zegar się spóźnia? Uczniowie wobec zadań związanych z czasem [pdf]
 • Martyna Baranowska, Robert Zakrzewski, Wojciech Małecki: Ewaluacja konstrukcji wybranych zadań egzaminu maturalnego z chemii w kontekście odpowiedzi uczniowskich [pdf]
 • Józef Soja: Diagnoza umiejętności uczniów w zakresie pracy ze źródłami informacji w kontekście sukcesu egzaminacyjnego z geografii [pdf]
 • Iwona Król: Quo vadis, Educatio? [pdf]
 • ---: ZAJĘCIA KONWERSATORYJNE [pdf]
 • Bolesław Niemierko, Maria Krystyna Szmigel: Przedmowa [pdf]
 • Bolesław Niemierko: Ocenianie naturalne umiejętności praktycznych [pdf]
 • Henryk Szaleniec, Maria Krystyna Szmigel: Bliżej realnego świata w kształceniu i na egzaminie [pdf]
 • Filip Kulon, Katarzyna Paczuska: Od nowicjusza do eksperta - rola doświadczenia w ocenianiu egzaminów zewnętrznych [pdf]
 • Robert Zakrzewski, Anna Wypych-Stasiewicz: Zwiększenie kompetencji studentów Wydziału Chemii Uniwersytetu Łódzkiego w zakresie sprawdzania arkuszy egzaminu maturalnego z chemii [pdf]
 • Barbara Ciżkowicz: Uwarunkowania prawne kształcenia praktycznego w polskich szkołach wyższych [pdf]
 • Maria Krystyna Szmigel, Henryk Szaleniec: Diagnozowanie umiejętności praktycznych w egzaminach z kwalifikacji zawodowych [pdf]
 • Teresa Wejner-Jaworska: Analiza wyników egzaminów zewnętrznych a proces samodoskonalenia się szkół [pdf]
 • Urszula Sajewicz-Radtke: Skuteczne techniki uczenia się [pdf]
 • Franciszek Wyrwa: Nauczanie przez działanie w praktyce [pdf]
 • Kornelia Rybicka, Stanisław Plebański: Ocenianie naturalne w kontekście refleksji i spostrzeżeń poeksperymentalnych [pdf]
 • Grzegorz Humenny, Paweł Grygiel: Częstość i struktura relacji przyjacielskich wśród dzieci kończących szkołę podstawową [pdf]
 • Bartosz M. Radtke: Skale Inteligencji SB5 w diagnozie zdolności i umiejętności praktycznych [pdf]
 • Dorota Dykalska-Bieck: Mediacja jako obszar wspólny wykorzystywany do rozwiązywania konfliktów i w edukacji [pdf]
 • Anna Hawrot, Paulina Skórska, Karolina Świst, Roman Dolata, Paweł Grygiel, Grzegorz Humenny: Czy nauczycielskie oceny osiągnięć szkolnych z matematyki i języka polskiego są stronnicze ze względu na płeć uczniów? [pdf]
 • Sławomir Sapanowski: Szacowanie błędu pomiaru ze szczególnym uwzględnieniem wyników sprawdzianu w VI klasie szkoły podstawowej w latach 2002-2012 [pdf]
 • Aleksandra Jasińska-Maciążek: Metody oceniania efektywności nauczania w Polsce i na świecie - zarys historyczny [pdf]
 • Marek Legutko: Przypadek serwisu internetowego naszeszkoly.krakow.pl [pdf]
 • Przemysław Majkut: Refleksje na temat komunikowania wyników egzaminów [pdf]
 • Marcin Król: Dogonić życie - pilne zadanie dla polskiej szkoły [pdf]
 • Aleksandra Jasińska-Maciążek, Paulina Marchlik, Hanna Tomaszewska-Pękała, Anna Wrona: Reducing Early School Leaving in Europe (RESL.eu) - doniesienie badawcze z międzynarodowego badania poświęconego przedwczesnemu kończeniu nauki w krajach europejskich [pdf]
 • Teresa Bulska-Leśniak, Maria Szymkowska: Współczesny młody człowiek wobec groteski i ironii tekstów literackich. O przyczynach porażek maturzystów na poziomie rozszerzonym z języka polskiego [pdf]
 • Beata Udzik: Maturzysta formułuje stanowisko, czyli o temacie i pierwszym kryterium oceny rozprawki maturalnej [pdf]
 • Artur Dzigański: Krajobraz po maturze [pdf]
 • Maria Michlowicz, Anna Gruntkowska: O wybranych aspektach doskonalenia umiejętności egzaminatora w kontekście szkoleń merytorycznych przed ocenianiem wypracowań uczniowskich [pdf]
 • Beata Prościak: Propozycja diagnozowania i kształcenia praktycznych umiejętności czytania na podstawie „słowników lekturowych” [pdf]
 • Henryk Palkij: 100 lat po... Odzyskanie niepodległości w 1918 roku w maturalnych arkuszach egzaminacyjnych [pdf]
 • Marek Gumowski: Analiza wyników ustnego egzaminu maturalnego z języka angielskiego w województwie pomorskim w 2017 roku [pdf]
 • Marek Legutko: Maturalne wróżby [pdf]
 • Ewa Ludwikowska: Myślenie matematyczne uczniów szkół ponadgimnazjalnych na przykładzie uczniów województwa kujawsko-pomorskiego [pdf]
 • Elżbieta Jasińska, Marek Jasiński, Michał Jasiński, Lukasz Jasiński: Kwalitologiczne możliwości wsparcia diagnozowania umiejętności praktycznych w toku kształcenia i egzaminowania zarys problematyki [pdf]
 • Małgorzata Iwanowska, Grażyna Śleszyńska, Beata Wąsowska-Narojczyk: Matematyka „stosowana" w kształceniu szkolnym w obiektywie diagnoz „Połowy drogi” [pdf]
 • Sławomir Sapanowski: Różnicowanie uczniów o tych samych osiągnięciach egzaminacyjnych [pdf]
 • Karolina Kołodziej, Urszula Mazur: Umiejętności matematyczne gimnazjalistów obserwowane podczas rozwiązywania zadań egzaminacyjnych z kontekstem praktycznym [pdf]
 • Maria Sarnecka: Przykład praktycznego sprawdzania umiejętności zamiany ułamków zwykłych na dziesiętne i odwrotnie w kl. IV szkoły podstawowej [pdf]
 • Anna Rappe: Uzyskanie dyplomu technik informatyk- część praktyczna egzaminu [pdf]
 • Jolanta Baldy, Michał J. Kobyłka: Dylematy konstruktorów zadań i egzaminatorów dotyczące sprawdzania umiejętności praktycznych na egzaminie maturalnym z chemii [pdf]
 • Beata Kupis, Robert Zakrzewski, Janusz Kupis: Egzaminator egzaminu maturalnego z chemii, czyli ważne ogniwo systemu egzaminów zewnętrznych [pdf]
 • Elżbieta Kowalik: Rola nauczyciela kreatywnego w stymulowaniu umiejętności praktycznych dziecka w wieku wczesnoszkolnym [pdf]
 • Aleksander Ławiński: Doświadczenia z eksperymentowaniem w szkolnych projektach wyrównywania dysproporcji w jakości kształcenia na poziomie ogólnym [pdf]
 • Wojciech Przybylski, Iwona Król: Zajęcia doświadczalne z zakresu chemii pierwiastków bloku d: chromu i manganu [pdf]
 • Elżbieta Tyralska-Wojtycza: Sprawdzanie umiejętności praktycznych w przedmiotach przyrodniczych egzaminu gimnazjalnego w latach 2012-2017 [pdf]
 • Magdalena Urbaś: Wojewódzki konkurs przedmiotowy z biologii [pdf]
 • Bolesław Niemierko: Twórczy słabeusz. O poszerzenie kręgu zdolnych uczniów [pdf]
 • Krzysztof J. Szmidt: Kluczowe kompetencje nauczyciela twórczości jako diagnosty [pdf]
 • Beata Udzik: Ad fontes, czyli zacznijmy od uzgodnienia znaczeń [pdf]
 • Andrzej Bednarczyk: O czym „mówi” dzieło sztuki? [pdf]
 • Mirosław Sikorski: Semir Zeki, Inner Vision [pdf]
 • Adam Brincken: Edukacja artystyczna jest dyscypliną sztuki [pdf]
 • Henryk Szaleniec, Maria Krystyna Szmigel: Ocenianie wiedzy uczniów o kulturze i sztuce [pdf]
 • Anna Pierzchała, Dorota Gębuś: Zachowanie w obliczu sytuacji problemowej – diagnoza w perspektywie pedagogiki twórczości i analizy transakcyjnej [pdf]
 • Maria Foryś: Zdolności twórcze i osiągnięcia szkolne uczniów z dysleksją [pdf]
 • Maria Groenwald: W poszukiwaniu trafności biograficznych badań nad twórczością - Studium biograficzne przypadku [pdf]
 • Małgorzata Chojak: Diagnoza neuropedagogiczna – próba nakreślenia założeń teoretycznych [pdf]

logo PTDE Baza tekstów z zakresu diagnostyki edukacyjnej z lat 1993-2018.  Prosimy o zgłaszanie dodatkowych tekstów