Teksty z zakresu diagnostyki edukacyjnej w bazie PTDE (1993-2019)

logo PTDE Prosimy o korzystanie z wyszukiwania zaawansowanego. Lista znalezionych publikacji jest poniżej. Doradzamy otwieranie pdf w przeglądarce internetowej.


        
 

logo PTDE Wyszukiwanie publikacji z zakresu diagnostyki edukacyjnej z lat 1993-2019.

Autor/Autorzy:
Tytuł:
Źródło:

logo PTDE Lista publikacji z zakresu diagnostyki edukacyjnej. Kliknij [pdf], by otworzyć tekst  przeglądarce internetowej.

 • Bolesław Niemierko, Maria Krystyna Szmigel : Przedmowa - wydawnictwo XXV KDE [pdf]
 • Hanna Kędzierska : Nauczyciele gimnazjum – w poszukiwaniu nowej tożsamości [pdf]
 • Henryk Szaleniec, Maria Krystyna Szmigel : Egzamin ósmoklasisty w kontekście reform XX i XXI wieku [pdf]
 • Wojciech Małecki : Matura w nowej formule po czterech latach. I co dalej? [pdf]
 • Maria Groenwald: Diagnostyka edukacyjna z perspektywy czasu. Okresy napięć, kryzysów i zmian [pdf]
 • Bolesław Niemierko: Sprawczość i wspólnotowość uczestników konferencji PTDE [pdf]
 • Krzysztof Konarzewski: Postawa czwartoklasistów wobec matematyki i ich osiągnięcia w matematyce [pdf]
 • Maciej M. Sysło: Jak oceniać osiągnięcia uczniów w zakresie myślenia? [pdf]
 • Urszula Poziomek: Diagnoza kształcenia umiejętności badawczych uczniów, a ich osiągnięcia w tym obszarze na egzaminach zewnętrznych [pdf]
 • Małgorzata Krzeczkowska, Patryk Własiuk: Elementy pomiaru dydaktycznego w praktyce szkolnej – kurs dla studentów, przyszłych nauczycieli [pdf]
 • Artur Pokropek: Badania edukacyjne, porównywalność, niezmienność pomiarowa i metody jej testowania [pdf]
 • Małgorzata Michel: Pozytywna diagnoza ucznia zagrożonego niedostosowaniem społecznym w kontekście środowiska otwartego jako zaproszenie do rozwoju [pdf]
 • Katarzyna Parys: Efektywność działania uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim w zależności od właściwości wykonywanych zadań [pdf]
 • Przemysław Bąbel: Ile punktów za pobicie kolegi, a ile za kolczyk w nosie? Błędy i wypaczenia punktowych systemów oceniania zachowania uczniów [pdf]
 • Maria Krystyna Szmigel, Henryk Szaleniec: Uczniowie na progu transformacji szkoły [pdf]
 • Jerzy Lackowski: Diagnoza wstępna grupy uczniowskiej a skuteczność pracy nauczycielskiej (zarys problematyki) [pdf]
 • Teresa Wejner-Jaworska: Szkoła otwarta na ucznia [pdf]
 • Paweł Grygiel, Roman Dolata, Anna Gaweł, Sylwia Opozda-Suder, Julia Łosiak-Pilch, Barbara Ostafińska-Molik, Grzegorz Humenny: Tajemnica tajemnic, czyli o gotowości do ujawniania tajemnic w relacjach rówieśniczych przez uczniów na progu wczesnej adolescencji [pdf]
 • Marcin Prościak: Między cyfryzacją, gamingiem a nauką – o motywacjach pokolenia XD [pdf]
 • Tomasz Żółtak: Ogólnopolski system monitorowania losów absolwentów szkół zawodowych z wykorzystaniem danych administracyjnych – stan prac i perspektywy [pdf]
 • Małgorzata Król, Marcin Król: Wpływ śródrocznej oceny szkolnej na śródroczną subiektywną (samo)ocenę ucznia z matematyki w okresie adolescencji [pdf]
 • Katarzyna Potyrała: Planowanie, realizacja i ewaluacja procesu dydaktycznego ukierunkowanego na kształtowanie kompetencji społecznych [pdf]
 • Sławomir Olszewski: Diagnoza wzmocnień i obciążeń zawodowych – refleksje na temat autodiagnozy w procesie kształtowania tożsamości zawodowej pedagoga specjalnego [pdf]
 • Maciej Jakubowski: Czy edukacja może być jak medycyna? [pdf]
 • Ewa Sitko: Indywidualizacja – wymaganie i wyzwanie. Co każdy nauczyciel o uczniu wiedzieć powinien [pdf]
 • Grażyna Szyling: Diagnostyka edukacyjna w epoce ekspertów. Przypadek wczesnej edukacji [pdf]
 • Maria Foryś: Diagnoza w pracy nauczyciela – terapeuty [pdf]
 • Anna Finkstein, Krzysztof Jurek: Ze wspomnień starego egzaminatora… Kilka uwag o systemie egzaminów zewnętrznych [pdf]
 • Adam Balicki: Problematyka zgłaszania zastrzeżeń do ocen ustalonych przez nauczyciela [pdf]
 • Aleksander Ławiński, Krzysztof Bednarek, Cezary Lempa: Kompetencje diagnostyczne nauczycieli na poszczególnych etapach rozwoju zawodowego w opinii uczestników konwersatorium XXIV Konferencji Diagnostyki Edukacyjnej [pdf]
 • Elżbieta Mariola Jasińska, Marek Jasiński, Michał Jasiński, Łukasz Jasiński: Motywowanie uczniów i nauczycieli – wybrane doświadczenia [pdf]
 • Małgorzata Krzeczkowska, Robert Zakrzewski, Michał Kobyłka: W jaki sposób kształtować kompetencje diagnostyczne przyszłych nauczycieli? [pdf]
 • Anna Gruntkowska: O motywowaniu uczniów do pracy na zajęciach pozalekcyjnych w szkole podstawowej – prowadzenie kółka dziennikarskiego [pdf]
 • Karolina Świst: Przetwarzanie języka naturalnego a ocena prac maturalnych z języka polskiego [pdf]
 • Beata Prościak: Źródła motywacji czytelniczej uczniów i ich kompetencje motywacyjne na podstawie predyspozycji czytelniczo-rozwojowych [pdf]
 • Bożena Barańska: Żeby się chciało chcieć, czyli o trudach oswajania tekstów na lekcjach języka polskiego [pdf]
 • Maria Michlowicz: O wybranych wymiarach egzaminu gimnazjalnego w części humanistycznej [pdf]
 • Beata Ciesielka-Piątek: Stowarzyszenie Polonistów jako łącznik między OKE a środowiskiem nauczycielskim [pdf]
 • Henryk Palkij: Rozwój form egzaminowania z historii i wiedzy o społeczeństwie w świetle nowego systemu szkolnego [pdf]
 • Bartosz Kondratek: Wykorzystanie modelowania IRT do statystycznej kontroli niereprezentatywności próby badawczej przy wyznaczaniu właściwości psychometrycznych zadań egzaminacyjnych [pdf]
 • Iwona Król, Wojciech Przybylski: Nauki ścisłe w XXI wieku [pdf]
 • Małgorzata Iwanowska, Beata Wąsowska-Narojczyk: Kształtowanie kompetencji miękkich na lekcjach matematyki w szkole podstawowej [pdf]
 • Urszula Mazur, Karolina Kołodziej: Diagnoza umiejętności rozwiązywania zadań z kontekstem praktycznym po egzaminie ósmoklasisty [pdf]
 • Elżbieta Tyralska-Wojtycza: 18 lat egzaminu gimnazjalnego. Coś się kończy, coś się zaczyna – z doświadczeń własnych [pdf]
 • Magdalena Urbaś: Diagnostyczna rola konkursu – wojewódzki konkurs przedmiotowy z biologii [pdf]
 • Leszek Lewoc, Marek Legutko: Lekarski Egzamin Początkowy [pdf]
 • Josef Malach, Dana Vicherkova: Opinia nauczycieli czeskich na temat koncepcji Jednolitego Egzaminu Wstępnego do szkół średnich w Republice Czeskiej [pdf]
 • Jana Marie Šafránková: Approaches to internal quality assessment methods of teaching (Podejścia do wewnętrznych metod oceny jakości nauczania) [pdf]
 • Anna Rappe: Wykorzystanie materiałów o wynikach egzaminu maturalnego z informatyki [pdf]
 • Małgorzata Kuźniak-Stankowska: Projekt „Integracja baz danych systemu oświaty” [pdf]
 • Aleksander Ławiński, Urszula Okrajni, Cezary Lempa: Komu potrzebne są diagnozy edukacyjne i po co? [pdf]
 • Małgorzata Kuźniak-Stankowska, Marcin Król: Jak rewolucja cyfrowa zmieniła oczekiwania i umiejętności poznawcze uczniów [pdf]
 • Bolesław Niemierko, Maria Krystyna Szmigel: Przedmowa [pdf]
 • Artur Pokropek: Genetyka, diagnostyka, edukacja [pdf]
 • Bolesław Niemierko: Ta para musi się pogodzić! O potrzebie integracji egzaminów zewnętrznych z ocenianiem wewnątrzszkolnym [pdf]
 • Grażyna Szyling: Ku różnorodności w ocenianiu szkolnym. Od diagnozy do perspektyw zmiany [pdf]
 • Franciszek Wyrwa, Aleksandra Wilkus-Wyrwa, Michał Wyrwa: Całość w edukacji to coś więcej niż suma szczegółów [pdf]
 • Maria Krystyna Szmigel, Henryk Szaleniec, Anna Korfel-Jasińska: Krakowskie nowe licea przekształcone z gimnazjów – wyzwanie dla szkół [pdf]
 • Joanna Lysy: Wpływ oczekiwań nauczyciela na rozwój zdolności oraz postępy uczniów na podstawie badań własnych oraz światowych badań naukowych [pdf]
 • Grzegorz Humenny, Paweł Grygiel, Roman Dolata: Płeć, ocena jakości relacji przyjacielskich a samotność wczesnych adolescentów [pdf]
 • Hanna Kędzierska: Opowiadanie o doświadczeniach z własnej praktyki jako metoda wspomagania rozwoju profesjonalnego nauczycieli [pdf]
 • Kornelia Rybicka, Stanisław Plebański: Między diagnozą poznawczą a pozapoznawczą – napięcia czy symbioza? [pdf]
 • Marcin Król: Potrzeby rozwojowe uczniów i ocena szkolna podstawą w budowaniu strategii pracy szkoły [pdf]
 • Wojciech Małecki: Strategie wyborów przedmiotów dodatkowych na egzaminie maturalnym [pdf]
 • Maria Foryś: Diagnoza zdolności, uzdolnień, „podwójnej wyjątkowości” w działalności nauczyciela i specjalisty [pdf]
 • Paweł Grygiel, Barbara Ostafińska-Molik, Grzegorz Humenny, Małgorzata Michel, Anna Gaweł : Dynamika heterofilii płciowej a zmiany poczucia integracji rówieśniczej w okresie wczesnej adolescencji [pdf]
 • Marcin Prościak: Wpływ rozwoju sceny e-sportowej na pokolenie młodych – na wybranych przykładach gier MOBA [pdf]
 • Marek Wasiak: Matura na 100 procent… i co dalej? [pdf]
 • Marek Legutko: Oczekiwane kompetencje diagnostyczne nauczycieli [pdf]
 • Josef Malach, Dana Vicherková: – Reflexe jednotné přijímací zkoušky na střední školy s maturitou [pdf]
 • Josef Malach, Dana Vicherková: Refleksja na temat pojedynczego egzaminu wstępnego do szkoły średniej z maturą [pdf]
 • Piotr Modzelewski: Edukacyjna skuteczność optymizmu – optymizm a oceny szkolne, wytrwałość w realizacji celów i przystosowanie szkolne [pdf]
 • Anna Florek, Katarzyna Hall: Jak zmienić motywację zewnętrzną w wewnętrzną? – praktyczne doświadczenia szkoły bez ocen na co dzień [pdf]
 • Elżbieta Mariola Jasińska, Marek Jasiński, Michał Jasiński, Łukasz Jasiński: Diagnoza stanu struktury profilu współczesnego ucznia (klienta edukacyjnego) jako determinant kształtowania aktualnych i przyszłych kompetencji diagnostycznych nauczycieli [pdf]
 • Katarzyna Kuchmacz, Urszula Opłocka, Krzysztof Oleś: Spacer Edukacyjny w Szkole Podstawowej nr 61 im. J. Korczaka we Wrocławiu [pdf]
 • Beata Krywult-Szczudło, Anna Misiewicz, Justyna Rytwińska: W stronę lepszej szkoły, czyli wykorzystywanie wyników diagnoz i egzaminów gimnazjalnych w procesie podnoszenia jakości pracy Gimnazjum nr 27 we Wrocławiu [pdf]
 • Piotr Modzelewski: Zjawisko odwlekania działań – prokrastynacji. Istota zagadnienia, przyczyny i konsekwencje [pdf]
 • Barbara Ciżkowicz: Ocenianie i ewaluacja procesu kształcenia w opinii dyrektorów szkół w badaniach PISA 2015 [pdf]
 • Maria Groenwald: Ewaluacja dialogiczna w szkole. Refleksje z badań własnych [pdf]
 • Katarzyna Wyrwas: Wpływ rynku pracy na kształcenie zawodowe w zawodach górniczych [pdf]
 • Anna Rappe: Edukacja informatyczna oraz wyniki egzaminu maturalnego na przykładzie uczniów z Technikum A [pdf]
 • Krzysztof Presz: Podejście systemowe w komunikowaniu oceny efektów wykonania zadania praktycznego [pdf]
 • Adam Woś: Ewaluacja egzaminów zawodowych na przykładzie zawodu technik mechanik [pdf]
 • Beata Udzik: Forma wypowiedzi jako narzędzie diagnozy sprawności językowej uczniów determinowanej gatunkowo [pdf]
 • Maria Michlowicz, Anna Gruntkowska: O relacji uczniów na temat badanych umiejętności [pdf]
 • Beata Prościak: Jak wypełnić lukę w algorytmie umiejętności diagnostycznych nauczycieli? [pdf]
 • Henryk Palkij, Przemysław Majkut: Wyniki egzaminu maturalnego z historii jako efekt kształtowania umiejętności historycznych w szkole [pdf]
 • Jacek Kozieł: Kilka uwag o interpretacji poezji na egzaminach zewnętrznych z języka polskiego [pdf]
 • Magdalena Urbaś, Małgorzata Bukowska-Ulatowska: O wspomaganiu rozwoju kompetencji diagnostycznych nauczycieli języków obcych. Przykład z praktyki CEN w Gdańsku [pdf]
 • Barbara Freier-Pniok: Diagnozowanie i interpretacja umiejętności maturzystów jako element wspierania nauczyciela w pracy (na podstawie wyników egzaminu maturalnego z WOS-u w latach 2015–2017) [pdf]
 • Elżbieta Tyralska-Wojtycza: Doskonalenie umiejętności diagnostycznych nauczyciela w zakresie przygotowania uczniów do rozwiązywania zadań testowych – na przykładzie przedmiotów przyrodniczych egzaminu gimnazjalnego [pdf]
 • Małgorzata Iwanowska, Alina Karaśkiewicz, Beata Wąsowska-Narojczyk: Od wieloaspektowości do jakości diagnozy uczniów [pdf]
 • Sławomir Sapanowski: O pewnym aspekcie konstrukcji testu wielostopniowego [pdf]
 • Karolina Kołodziej: Czy ten zegar się spóźnia? Uczniowie wobec zadań związanych z czasem [pdf]
 • Martyna Baranowska, Robert Zakrzewski, Wojciech Małecki: Ewaluacja konstrukcji wybranych zadań egzaminu maturalnego z chemii w kontekście odpowiedzi uczniowskich [pdf]
 • Józef Soja: Diagnoza umiejętności uczniów w zakresie pracy ze źródłami informacji w kontekście sukcesu egzaminacyjnego z geografii [pdf]
 • Iwona Król: Quo vadis, Educatio? [pdf]
 • ---: ZAJĘCIA KONWERSATORYJNE [pdf]
 • Bolesław Niemierko, Maria Krystyna Szmigel: Przedmowa [pdf]
 • Bolesław Niemierko: Ocenianie naturalne umiejętności praktycznych [pdf]

logo PTDE Baza tekstów z zakresu diagnostyki edukacyjnej z lat 1993-2019.  Prosimy o zgłaszanie dodatkowych tekstów